สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานฯ